اخبارجهانی | 5 فریم از گل جپاروف به سپاهان؛ برنامه ویژه سرور در ضربه ایستگاهی چه بود؟