اخبارجهانی | لوپتگی: صادقانه رفتار کردم و بابت اقداماتم پشیمان نیستم