اخبارجهانی | گرمازدگی می تواند منجر به اغماء و مرگ شود