اخبارجهانی | نام بالا شهر بهشت و ویژگی ساکنان آن چیست؟