اخبارجهانی | هجوم عجیب و غریب برای دیدن فوتبال در سینماها