اخبارجهانی | پهبادی که به کارمندان می گوید کار نکنید!