اخبارجهانی | سیل نقدینگی باعث نوسانات بازار خودرو شد