اخبارجهانی | استخدام کارشناس برنامه ریزی(رشته صنایع) در فروشگاه افق کوروش