اخبارجهانی | استخدام 16 ردیف شغلی در تهران و قزوین و شیراز