اخبارجهانی | کارگروه کشاورزی برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی ایران و ارمنستان تشکیل شود