اخبارجهانی | سیل نقدینگی باعث نوسانات بازارخودروشد