اخبارجهانی | رانش زمین در فشم؛ یک نفر زیر آوار گرفتار کرد