اخبارجهانی | آخوندی: از نظر مسکن مشکل چندانی نداریم/ نداشتن سند معضل اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی