اخبارجهانی | ساعت ١٦ تا ٢٠ پرتصادف‌ترین بازه زمانی در معابر برون شهری/ ساعت ٨ تا ١٢ رتبه بعدی