اخبارجهانی | گرشاسبی از محل تمرین پرسپولیس بازدید کرد