اخبارجهانی | رنار: جام جهانی برای ما یک جشن بزرگ است