اخبارجهانی | فیلم/ اتوبوس تیم ملی روسیه و عربستان به لوژنیکی