اخبارجهانی | زهدی: خیلی هماهنگ بازی کردیم/ وادی: دختران ایران با غیرت هند را شکست دادند