اخبارجهانی | لوپتگی: احساس حقارت در من به نگاه شما بستگی دارد /با اعلام هدایت رئال می‌خواستم با همه روراست باشم