اخبارجهانی | حتی یک واحد هم از ۳ هزار واحد مسکن مهر اسلام آباد غرب سالم نمانده است