اخبارجهانی | سرنوشت عجیب زن جوان؛ از چوبه دار تا یک قدمی آزادی