اخبارجهانی | کی روش: بردن بهترین دارو در فوتبال است