اخبارجهانی | شکستن انحصار علمی آمریکا یکی از اهداف ایران است