اخبارجهانی | 85 هزار و 200 نفر، امسال حاجی می شوند