اخبارجهانی | پایگاه های امداد و نجات دامپزشکی در مناطق زلزله زده ایجاد می شود