اخبارجهانی | کهن کسوتان، پیشکسوتان و خانواده درگذشتگان ورزش زورخانه ای زنجان تقدیر شدند