اخبارجهانی | فرماندار بروجرد: دانشجوی متفکرموذن جامعه است