اخبارجهانی | ترامپ از سر ضعف و برای خوش رقصی قدس را به صهیونیست ها هدیه می کند