اخبارجهانی | امام جمعه شیراز:آمریکا باانتقال سفارتش به قدس،خواستار جنگ در منطقه است