اخبارجهانی | برف و سرما تمرین تیم های ورزشی همدان را به سالن کشاند