اخبارجهانی | تنها راه حفظ قدس مقاومت و روحیه شهادت طلبی است