اخبارجهانی | مشکلی در تردد شهروندان زنجانی در معابر وجود ندارد