اخبارجهانی | مسئولان زمینه اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم کنند