اخبارجهانی | وحدت آزادی خواهان جهان توطئه ترامپ را خنثی می کند