اخبارجهانی | وحدت و استقامت شرط پیروزی در مقابل دشمنان است.