اخبارجهانی | اعلام انزجار سمنانیها از تصمیم رییس جمهوری امریکا در حمایت از صهیونیستها