اخبارجهانی | کتاب «چگونه با خبرنگاران مصاحبه کنیم» یک راهنمای کاربردی است