اخبارجهانی | نتایج ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجردر قزوین