اخبارجهانی | مردم استان بوشهرانتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را محکوم کردند