اخبارجهانی | توفان شن موجب قطع برق 12 روستای ریگان شد