اخبارجهانی | بازدید هیات دانشگاه مالزی از تجهیزات مراکز بهداشتی، درمانی ایلام