اخبارجهانی | اختلال در ارتباط روده و مغز یادگیری و حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد