اخبارجهانی | آغوش باز طبیعت کوهرنگ به روی گردشگران