اخبارجهانی | کمتر از 10درصد جوازهای تاسیس در کشور به سرمایه گذاری منجر شد