اخبارجهانی | خدمات رفاهی و تامین امنیت در سواحل فراهم شود