اخبارجهانی | مجازات سنگین در انتظار تخریب کنندگان محیط زیست است