اخبارجهانی | سالانه 2 میلیون دلارعایق رطوبتی از خوی صادر می شود