اخبارجهانی | تسلط «کی روش» به چهار زبان دنیا و تعجب خبرنگاران خارجی