اخبارجهانی | اردکان نماد زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان است