اخبارجهانی | روسیه و ترکیه شرکای اصلی تجاری جمهوری آذربایجان هستند